Kontakt/RODO

W związku z uruchomieniem nowego biura,  akta spraw otwartych po 24 marca 2020 r. będą przechowywane i udostępniane
(po wcześniejszym uzgodnieniu terminu) w biurze Syndyka:

Pretium Sp. z o. o.
ul. Obornicka 330
60-689 Poznań

We wszystkich sprawach dotyczących prowadzonych postępowań osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej (tzw. upadłość konsumencka),
a także udostępniania akt, proszę kontaktować się w pierwszej kolejności:

pod numerem tel. 573 424 336 i mailem: pretium.biuro.poznan@gmail.com

kontakt bezpośrednio do Syndyka:

Tel. 504 299 900
mail: pretium.kontakt@gmail.com

 

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Realizując obowiązki wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) niniejszym wskazuje się, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Pretium Sp. z o. o. siedzibą w Warszawie, przy ul. J.U. Niemcewicza 26/75, 02-306 Warszawa.

e-mail: pretium.kontakt@gmail.com

W sprawach ochrony Pani/Pana danych osobowych i realizacji praw należy kontaktować się z Administratorem poprzez kierowanie korespondencji na podany wyżej adres korespondencyjny lub e-mail.

Kategorie przetwarzanych danych

Dane osobowe będą przetwarzane w związku ze świadczonymi usługami na podstawie j umowy oraz zawiązku z toczącym się postępowaniem restrukturyzacyjnym lub upadłościowym, w którym Administrator pełni funkcję syndyka, zarządcy, nadzorcy, nadzorcy układu, tymczasowego nadzorcy sądowego itp.

Dane osobowe, które będą przetwarzane to: imiona, nazwisko, data i miejsca urodzenia, adres zamieszkania lub miejsca wykonywania działalności gospodarczej stan cywilny, PESEL, ewentualnie firmy, adresu prowadzenia działalności, numer NIP i REGON, informacje o wierzytelnościach, zawartych umowach lub ugodach, informacje o zobowiązaniach lub wydatkach oraz inne informacje znajdujące się w dokumentach Pani/Pana dotyczących, które trafiają do Administratora z racji zawartej umowy lub pełnienia funkcji.

Cel przetwarzania danych

Dane osobowe będą przetwarzane w celu:

realizacji obowiązków prawnych wynikających z pełnienia funkcji syndyka, zarządcy, nadzorcy, nadzorcy układu, tymczasowego nadzorcy sądowego itp., wynikających z prawa lub prawa restrukturyzacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

w celu zawarcia i rozliczenia zawieranych umów (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

w celach analitycznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

w celu wykonania innych obowiązków prawnych, które ciążą na administratorze (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Przekazywanie danych osobowych

Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom współpracującym z Administratorem, w tym w szczególności:

współpracownikom, podmiotom świadczącym usługi księgowe, archiwizacyjne, informatyczne, pocztowe, biegłym, kancelariom prawnym oraz innym podmiotom, które są niezbędne aby prawidłowo świadczyć usługi lub prowadzić postępowania.

Jak również urzędom, sądom, radzie wierzycieli, Ministrowi Sprawiedliwości i innym organom lub instytucjach w granicach przewidzianym prawem.

Okres przechowywania danych

Dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy lub prowadzenia postępowania upadłościowego lub restrukturyzacyjnego lub do upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z wykonania umowy lub prowadzenia postępowania upadłościowego i restrukturyzacyjnego.

Uprawienia w związku z przetwarzaniem danych osobowych  

Ma Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą; ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania; przenoszenia danych; wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dane osobowe nie będą przekazywane poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.