Sprzedaż nieruchomości Górny sp. z o.o.

Poznań 01.12.2023 r.

 

Działając w imieniu Pretium Sp. o.o. z siedzibą w Poznaniu powołanej do pełnienia funkcji Syndyka masy upadłości GÓRNY Sp. z o.o. z siedzibą w Czempiniu informuję o toczącej się sprzedaży z wolnej ręki następujących nieruchomości:

  1. działka zabudowana o nr ew.1525/2, obręb 0001 Śmigiel, o powierzchni 3357m2, położona w miejscowości Śmigiel ul. Łepkowicza 17b, gmina Śmigiel, powiat kościański, województwo wielkopolskie, na której to nieruchomości posadowione są budynki pieczarkarni o łącznej pow. użytkowej 826,65m2 i pow. zabudowy 1029,00m2 (7 komór produkcyjnych, pomieszczenie magazynowe, korytarz, WC, pomieszczenie biurowe) oraz budynek mieszczący kotłownię (pow. użytkowa 20,00m2), dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Kościanie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr PO1K/00025798/0 (dalej „Nieruchomość 1”);
  2. działka niezabudowana o nr ew.1524/1, obręb 0001 Śmigiel, o powierzchni 129m2, położona w miejscowości Śmigiel ul. Łepkowicza 17b, gmina Śmigiel, powiat kościański, województwo wielkopolskie, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Kościanie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr PO1K/00028909/3 (dalej „Nieruchomość 2”),

opisane i wycenione w Operacie szacunkowym z dnia 1 lipca 2022 r., opracowanym, na zlecenie Syndyka, przez biegłych sądowych ds. wyceny nieruchomości Artura Derletę i Eryka Goździeckiego (dalej jako „Oszacowanie”) do pobrania pod linkiem: ZAŁACZNIK NR 2 OPERAT SZACUNKOWY ŚMIGIEL

Cena wywoławcza Nieruchomości wynosi 477 600,00 zł [słownie: czterysta siedemdziesiąt siedem tysięcy sześćset złotych] netto, z czego cena Nieruchomości 1 wynosi 473 160,00 zł, a cena Nieruchomości 2 wynosi 4 440,00 zł (przy czym zakłada się sprzedaż całej Nieruchomości, to jest łącznie Nieruchomości 1 i Nieruchomości 2). Sprzedaż podlega opodatkowaniu podatkiem VAT, który to podatek zostanie doliczony do ostatecznie ustalonej ceny zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Oferty należy składać listem poleconym na adres Biura Syndyka: Pretium sp. z o.o. ul. Obornicka 330, 60-689 Poznań. Oferty uważa się za złożone w terminie jeśli wpłyną do Biura Syndyka do dnia 24.01.2024 r. włącznie.

 

Warunkiem uczestnictwa w przetargu/aukcji jest wpłacenie wadium w wysokości 47 760,00 zł [słownie: czterdzieści siedem tysięcy siedemset sześćdziesiąt złotych].

Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy masy upadłości nr 38 1050 1520 1000 0090 3113 2666, tytułem „Wadium w przetargu, sygn. akt. XI GUp 925/21” najpóźniej do dnia stanowiącego ostatni dzień terminu wyznaczonego do składania ofert, przy czym liczy się faktyczny termin uznania kwotą wadium wyżej wskazanego rachunku bankowego.

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.01.2024 r. o godzinie 10:00   w Biurze Syndyka: ul. Obornicka 330, 60-689 Poznań.

Podane ceny są kwotami NETTO w złotówkach. Powyższe, stanowi wyciąg z Warunków Sprzedaży.

Pełne Warunki Sprzedaży oraz dalsze szczegółowe informacje można uzyskać:

Kontakt tel. 573 424 336, mail: pretium.biuro.poznan@gmail.com